DLHOPIS NREF

2027 I.

Investujte pravidelne už od 50 EUR mesačne s výnosom až do 4,10% ročne.

s výnosom až do

4,1 %

p.a.

DLHOPIS NREF

2027 II.

s výnosom 

5,5 %

p.a.

Investujte jednorazovo už od 

1 000 EUR s fixným výnosom 5,50% ročne.

DLHOPIS NREF

2023 I.

Investujte 

jednorazovo už od 

1 000 EUR s fixným 

výnosom 5,00% ročne.

s výnosom

5 %

p.a.

POUČENIE: Toto marketingové propagačné oznámenie vytvoril DELUVIS s.r.o. v zmysle § 73c a súvisiacich ustanovení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oznámenie nie je návrhom k uzatvoreniu zmluvy. Žiadna z informácií uvedených v tomto oznámení nie je myslená a nemôže byť považovaná za analýzu investičných príležitostí, investičné odporúčanie alebo investičné poradenstvo a pri tvorbe tohto oznámenia neboli vzaté do úvahy zákonom predpísané špecifické postupy a pravidlá pre ich tvorbu a distribúciu. Propagačné oznámenie obsahuje Informácie o výkonnosti v minulosti. Súčasná výkonnosť nezaručuje výkonnosť budúcu. S investičnými nástrojmi je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Výnosy sú uvedené v hrubých hodnotách. Pre získanie čistých hodnôt výnosov musia investori zohľadniť poplatky účtované podľa platného cenníka. DELUVIS výslovne upozorňuje na skutočnosť, že prípadné zdanenie závisí na osobných pomeroch investora a môže sa meniť. Oznámenie má iba informačný charakter a jeho účelom je poskytnúť investorom základné informácie.

PREČO

DLHOPIS NREF 2027 I.

  • JE FLEXIBILNÝ. INVESTOVAŤ MÔŽETE UŽ OD 50 EUR MESAČNE.
  • PONÚKA NADŠTANDARDNÉ ZHODNOTENIE AŽ DO 4,1% ROČNE.
  • DLHOPIS JE GARANTOVANÝ SILNOU FINANČNOU SKUPINOU ARCA CAPITAL.
  • ODKÚPIŤ DLHOPIS JE MOŽNÉ AJ SKÔR. ZA DESAŤ ROKOV VŠAK ZÍSKATE VIAC. 

STABILITA

PREČO

DLHOPIS NREF 2023 I.

  • POSKYTUJE FIXNÝ VÝNOS. INVESTOVAŤ MÔŽETE UŽ OD 1 000 EUR.
  • PONÚKA NADŠTANDARDNÉ ZHODNOTENIE 5% ROČNE.
  • DLHOPIS JE GARANTOVANÝ SILNOU FINANČNOU SKUPINOU ARCA CAPITAL.
  • ODKÚPIŤ DLHOPIS JE MOŽNÉ AJ SKÔR. ZA PÄŤ ROKOV VŠAK ZÍSKATE VIAC. 

PRECÍZNOSŤ

VÍZIA

Dr. Vít Pokorný

manažér | špecialista na investície


DELUVIS s.r.o.

Hlavná 30/22

917 01 Trnava


mobil: 0944 160 235

e-mail: vit.pokorny@deluvis.sk

Všetky detailné informácie o finančných nástrojoch nájdete v Prospekte emitenta na webovom sídle: www.novarealestatefinance.eu

Obchodník s cennými papiermi:

Prevádzkovateľ webu a distribútor:

DELUVIS, s.r.o.

Plynárenska 7/A

821 09 Bratislava, Slovensko

info@deluvis.sk